Antwerpen


Door omstandigheden hebben wij momenteel onze openingsuren moeten aanpassen. Wij zijn momenteel enkel nog open op dinsdag, donderdagnamiddag en vrijdag. Indien u ons niet kan bereiken, mag u altijd voicemail inspreken. We bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. Dank voor uw begrip. 

 

 

 

VDIP Antwerpen is een dienst voor vroegdetectie en -interventie van psychische problemen bij jongeren. VDIP richt zich tot jongeren van 14 tot en met 24 jaar uit de volgende regio:

 

 

Volgend stroomdiagram laat zien wie in aanmerking komt voor VDIP Antwerpen. Het laat ook zien wie u kan contacteren als u niet in aanmerking komt voor onze dienst.  

Onder het diagram staat dit alles nog eens uitgelegd in meer detail.

 

Er is dus sprake van:

 

 

- Een beginnend psychiatrisch probleem waarvoor er nog niet eerder een hulpverleningstraject is geweest. Dit kan bijvoorbeeld een depressie of psychose zijn, waarvoor een jongere nog niet eerder hulp kreeg, of waarbij er wel geprobeerd is, zonder succes, om de jongere in hulp te krijgen.

 

- Een plotse verandering in het functioneren van de jongere. Hij/zij valt bv. uit op school of werk, komt niet meer van zijn kamer, …

 OF

De jongere stelt risicovol gedrag, maar wilt geen hulp of haakt niet aan bij hulpverlening. Risicovol gedrag kan zijn: zichzelf verwaarlozen, zichzelf pijn doen, agressieve uitbarstingen, …


Indien niet wordt voldaan aan de bovengenoemde criteria, verwijzen wij graag door naar de reguliere geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Voor ambulante psychotherapeutische gesprekken, kan je terecht bij een CGG (Centrum Geestelijke gezondheidszorg). Dit is binnen bovengenoemde regio CGG Andante of VAGGA. Op de desbetreffende websites  (www.vagga.be of www.andante.be ), vind je hoe je bij hen kan aanmelden. Je kan tevens terecht bij een privé psychologe of privé psychiater voor een therapeutische en/of medicamenteuze behandeling. Indien meer intensieve begeleiding nodig is, kan een opname aangewezen zijn. Waar u het best geholpen wordt, kan u best bespreken met uw huisarts.


Bij acute crisis, verwijzen wij graag door naar:

Indien minderjarig:

  - UKJA (https://www.zna.be/nl/zna-universitaire-kinder-en-jeugdpsychiatrie-antwerpen)

-  mobiel crisisteam PANGG (http://www.pangg0-18.be/aanbod/crisis)

 

Indien meerderjarig:

 

-  mobiel crisisteam Antwerpen (MCTA) https://www.zna.be/nl/volwassenenpsychiatrie/MCTA

-  EPSI (eenheid voor psychiatrische spoedinterventie) van ZNA Sint-Erasmus            https://www.zna.be/nl/volwassenenpsychiatire/EPSI

- Je kan je ook aanmelden bij spoed van een ziekenhuis met een PAAZ-afdeling (Psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis).Wat doet VDIP?

Vaak moet eerst een strategie bedacht worden om in contact te komen met de betrokkene. Dit ziet er altijd anders uit.

We proberen de gesprekken zoveel mogelijk op onze locatie te laten doorgaan. Vaak komen cliënten samen met familie, vrienden, school of anderen tot bij ons. Indien dit echter niet lukt, kan een eerste gesprek ook doorgaan op een andere locatie. Dit kan zijn bij de cliënt aan huis, op school, bij de huisarts, enzovoort. We kunnen dus indien nodig, een enkele maal op verplaatsing gaan, maar dit is beperkt in aantal en heeft steeds/enkel als doel om de cliënt te motiveren om naar onze dienst te komen. We zijn dus geen outreachende hulpverlening.

 

Na een eerste gesprek met de cliënt, volgt een assessment fase. Dit houdt in dat we gaan onderzoeken wat er aan de hand is, in dialoog met de cliënt, door in gesprek te gaan met hem/haar en de betrokken omgeving. In overleg en met toestemming van de cliënt, proberen we info te verzamelen om beter te begrijpen wat de samenhang en de betekenis van de klachten is. Dit is telkens een uniek proces waarbij oog is voor de kwetsbaarheid en de weerbaarheid van mensen. We zijn geen diagnostisch centrum, maar deze onderzoeksfase is  wenselijk om beter in te schatten welke sterktes er bij de cliënt aanwezig zijn en waarop verder gebouwd kan worden, maar ook rond welke kwetsbaarheden er ondersteuning nodig is.

Het is essentieel om zo snel mogelijk zorg op te starten. Vroegdetectie bestaat niet zonder tijdige interventie. Als de situatie stabiel genoeg is, dan wordt de tussenkomst door VDIP afgerond. Soms kan de cliënt  binnen de eigen leefomgeving alleen weer verder, in andere gevallen is er nood aan geschikte vervolghulp. VDIP garandeert in dit geval een zorgvuldige toeleiding en een warme overdracht naar een gepaste vervolgbehandeling.

Enkele essentiële elementen uit onze werking

Iedereen kan aanmelden!

Je hoeft geen arts of andere professionele verwijzer te zijn om een aanmelding bij VDIP te doen. Iedereen kan vanuit een ongerustheid over zijn/haar kind, broer/zus, partner, familielid, vriend(in), naaste, enzovoort een aanmelding doen bij VDIP. We gaan dan onmiddellijk aan de slag.


Bereikbaar, toegankelijk, flexibel en snel

Met het oog op zorgmijders en suïcidepreventie voorziet het aanbod en de zorgorganisatie in snel, flexibel en creatief optreden. Hoe ernstiger de mogelijke problematiek, hoe verder men zich van het klassieke kader moeten wagen om de kans te vergroten de potentiële cliënt toch te bereiken. We garanderen een eerste contact binnen de 10 dagen na aanmelding. Het eerste contact is met de cliënt zelf (en bij voorkeur samen met iemand uit het netwerk) of met de aanmelder.

Oog voor de context

De noden van cliënt en zijn omgeving staan centraal. We werken op maat en beschouwen alle steunfiguren van de cliënt als mogelijke partners in de zorg.

Aanklampende zorg, outreachend indien noodzakelijk

Onze zorg is vasthoudend, betrokken en volhardend, maar ook paraat, beschikbaar, flexibel en intensief. Indien noodzakelijk kan de betrokkene ook een enkele maal buiten de locatie gezien worden. Dit is in de leefomgeving, in andere voorzieningen (AZ, spoed, polikliniek, CAW, OCMW, sociale diensten, wijkgezondheidscentra,…) of  bij hulpverleners (huisarts,…).

Multidisciplinair

Het VDIP-team bestaat uit psychologen, een kinder- en jeugdpsychiater, een maatschappelijk werker en een  ervaringsdeskundige. Verschillende collega’s zijn eveneens werkzaam in een regulier team van CGG Andante & VAGGA. Er is dus een grote variatie aan expertise in het VDIP-team.

 

 

 

telefonische bereikbaarheid

elke werkdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur op het nr 03/216.02.54

als de hulpverleners in gesprek zijn, kan u een bericht inspreken op het antwoordapparaat

U kan ons ook mail op vdip.antwerpen@cggandante.be

 

openingsuren vestiging

Wij zijn open op dinsdag en vrijdag tussen 9:00-17:00 uur. Op donderdagnamiddag zijn wij ook open tussen 15:00-17:00 (teamvergadering die dag tussen 13:00-15:00 uur). Alle andere dagen zijn wij gesloten. Indien u ons niet kan bereiken, mag u altijd een voicemail nalaten. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

 

TEAM 

 

Het VDIP team is samengesteld met medewerkers van CGG Andante en CGG Vagga. Er is een nauwe samenwerking met JAC+.

 
 

Joost De Loecht

Dr. Natalie Van Looveren

Annelies Van Weereld

Geert Vandendriessche

Melissa Vandenpanhuyzen

Jan Bachot

Karl Verhoeven

ervaringsdeskundige

kinder- en jeugdpsychiater

psycholoog

psycholoog

psycholoog

psycholoog

medisch secretariaat

 

 


 

bereikbaarheid

  • halte Bolivarplaats (nieuw justitiepaleis)

          tramlijnen 4 & 8

          buslijnen 1 & 13

  • halte Waterpoort

          buslijnen 30 & 34

 
Grotere kaart weergevenpowered by Curiousgroup